Conjunts de dades

Trànsit diari de les carreteres que gestiona la Conselleria competent 2024

Dades diàries arreplegades pels distints sensors de trànsit que disposa la Conselleria competent en matèria viària, amb indicació del punt de captació i el tram al qual se li associa eixe trànsit mesurat

Camp Descripció

DIA

Dia al qual li corresponen les dades

INTA

Intensitat total de vehicles en sentit ascendent de la quilometració de la carretera

INTAP

Intensitat de vehicles pesants en sentit ascendent de la quilometració de la carretera. Aquesta dada és un subconjunt de la dada anterior

INTD

Intensitat total de vehicles en sentit descendent de la quilometració de la carretera

INTDP

Intensitat de vehicles pesants en sentit descendent de la quilometració de la carretera. Aquesta dada és un subconjunt de la dada anterior

INTT

Intensitat total de vehicles per la secció mesurada. Normalment aquesta dada serà la suma dels dos sentits anteriors.

INTTP

Intensitat total de vehicles pesants per la secció mesurada. Normalment aquesta dada serà la suma dels dos sentits anteriors, i un subconjunt de la dada anterior.

PKE

Punt quilomètric on s'ha captat el trànsit en metros, mesurant-se en la distància fins a la placa quilomètrica prèvia en sentit ascendent.

PKECOOR

Coordenades geodèsiques en latitud i longitud WGS84 del punt on es mesura el trànsit

PKFI

Punt quilomètric final del tram al que s'associa el trànsit, mesurat en metres en la distància fins la placa quilmètrica prèvia en sentit ascendent. Es considera que el trànsit es invariable durant tot el tram i que els vehicles que deixan el tram són equivalents als que s'incorporen al mateix.

PKFICOOR

Coordenades geodèsiques en latitud i longitud WGS84 del punt final del tram al que s'associa el trànsit. Es considera que el trànsit és invariable a llarg del tram.

PKINI

Punt quilomètric inicial del tram al que s'associa el trànsit, mesurat en metres en la distància fins la placa quilmètrica prèvia en sentit ascendent. Es considera que el trànsit es invariable durant tot el tram i que els vehicles que deixan el tram són equivalents als que s'incorporen al mateix.

PKINICOOR

Coordenades geodèsiques en latitud i longitud WGS84 del punt inicial del tram al que s'associa el trànsit. Es considera que el trànsit és invariable a llarg del tram.

REFFI

Referència de la xarxa (carretera o població) que defineix el final del ram al que s'associa el trànsit.

REFINI

Referència de la xarxa (carretera o població) que defineix l'inici del ram al que s'associa el trànsit.

TIPUSE

Metodologia de captació de dades de trànsit, normalment entre espires, gomes, càmera (imatges) o ràdar.

TIPUSV

Tipo de via, normalment entre autovia, convencional (1 carril per sentit de circulació) o desdoblada (2 carrils per sentit de circulació).

TRAM

Codi del tram al que s'associa el trànsit, essent els tres darrers dígits els corresponents al número de tram, i els números anteriors a aquest tres, el codi CV- de la carretera

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria competent en matèria de trànsit viari
Font https://politicaterritorial.gva.es/va/
Freqüència d'actualització Trimestral
Geolocalització Si
Visites en els últims 14 dies 7
Visites totals 12
Creat Juny 4, 2024, 15:50 (CEST)
Última actualització Juny 10, 2024, 11:11 (CEST)
Data d'inici de dades 1 gener 2024
Data de fi de dades 30 abril 2024