Recurso

Registro de SAT de la Comunidad Valenciana

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/78fff61b-22db-42b7-ba17-adf7f22bcbd5/resource/35931fc5-54a5-48cb-953c-3051258acade/download/registro-de-sat-de-la-comunidad-valenciana-.csv

Registro de SAT de la Comunidad Valenciana

Esta vista de recurso no está disponible al momento. Click aquí para más información

Descargar recurso

Diccionario de datos

Columna Tipo Descripción
Nº REGISTRO text

Número de registre de la Societat Agrària de Transformació (SAT) / Número de registro de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT)

DENOMINACIÓN text

Nom de la SAT / Nombre de la SAT

FECHA ALTA timestamp

Data en què la SAT ha sigut inscrita en el llavors Registre General de Societats Agràries de Transformació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i, des del 7 de juny de 1995, en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, en virtut del Reial decret 208/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de societats agràries de transformació. / Fecha en que la SAT ha sido inscrita en el entonces Registro General de Sociedades Agrarias de Transformación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, desde el 7 de junio de 1995, en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Valenciana, en virtud del Real Decreto 208/1995, de 10 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de sociedades agrarias de transformación.

SITUACIÓN text

Situació en què es troba la SAT: (-ALTA: Són les SAT que figuren d'alta en el Registre. -DISSOLTA: les SAT que han acordat la dissolució i nomenament de la comissió liquidadora. -BAIXA PROVISIONAL: Aquestes SAT tenen en la seua fulla registral anotació marginal de baixa provisional dictada per la AEAT i, mentre no es cancel·le aqueixa anotació, queda bloquejada la fulla. Per a cancel·lar la baixa provisional han de regularitzar la seua situació tributària amb la AEAT. -ALTA: Alta i activa és el mateix. És la data de la inscripció en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la constitució de la SAT.) / Situación en que se encuentra la SAT: (-ALTA: Son las SAT que figuran de alta en el Registro. -DISUELTA: las SAT que han acordado la disolución y nombramiento de la comisión liquidadora. -BAJA PROVISIONAL: Estas SAT tienen en su hoja registral anotación marginal de baja provisional dictada por la AEAT y, mientras no se cancele esa anotación, queda bloqueada la hoja. Para cancelar la baja provisional tienen que regularizar su situación tributaria con la AEAT. -ALTA: Alta y activa es lo mismo. Es la fecha de la inscripción en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la constitución de la SAT.)

FECHA BAJA PROVISIONAL timestamp

Data de l'acord dictat per l'Agència Tributària pel qual s'acorda la baixa provisional en l'Índex d'Entitats i es dicta manament al Registre de SAT per a la seua anotació marginal en la fulla registral de la SAT. / Fecha del acuerdo dictado por la Agencia Tributaria por el que se acuerda la baja provisional en el Índice de Entidades y se dicta mandamiento al Registro de SAT para su anotación marginal en la hoja registral de la SAT.

FECHA DISOLUCIÓN timestamp

Data en què s'ha dissolt la SAT. / Fecha en que se ha disuelto la SAT.

DURACIÓN text

Duració de la SAT que serà indefinida, llevat que es determine una altra cosa en l'acte de constitució / Duración de la SAT que será indefinida, salvo que se determine otra cosa en el acto de constitución

RESPONSABILIDAD text

Responsabilitat dels socis de la SAT enfront de tercers. Aquesta pot ser LIMITADA o IL·LIMITADA. Dels deutes socials respondrà, en primer lloc, el patrimoni social i, subsidiàriament, els socis de manera mancomunada i il·limitada, llevat que estatutàriament s'haguera establit la seua limitació. / Responsabilidad de los socios de la SAT frente a terceros. Esta puede ser LIMITADA o ILIMITADA. De las deudas sociales responderá, en primer lugar, el patrimonio social y, subsidiariamente, los socios de forma mancomunada e ilimitada, salvo que estatutariamente se hubiera establecido su limitación.

DOMICILIO SOCIAL text

Domicili de la SAT en el qual radique la seua activitat principal / Domicilio de la SAT en el que radique su actividad principal

MUNICIPIO text

Municipi en el qual radica l'activitat principal de la SAT / Municipio en el que radica la actividad principal de la SAT

PROVÍNCIA text

Província en la qual radica l'activitat principal de la SAT / Provincia en la que radica la actividad principal de la SAT

C.P. text

Codi postal del municipi en el qual radica l'activitat principal de la SAT / Código postal del municipio en el que radica la actividad principal de la SAT

Nº SOCIOS numeric

Nombre de socis que integren la SAT / Número de socios que integran la SAT

CAPITAL EUROS text

Valor aportat pels socis a la SAT, bé en l'acte de constitució o en virtut de posteriors acords / Valor aportado por los socios a la SAT, bien en el acto de constitución o en virtud de posteriores acuerdos

VOLUMEN NEGOCIOS text

Import net de la xifra de negocis / Importe neto de la cifra de negocios

OBJETO SOCIAL text

Objecte social de la SAT / Objeto social de la SAT

CULTIVO PRINCIPAL text

Cultiu principal al qual es dedica la SAT / Cultivo principal al que se dedica la SAT

CULTIVOA text

Cultiu principal / Cultivo principal

CULTIVOB text

Cultiu secundari / Cultivo secundario

GANADERIAP text

Ramaderia principal / Ganadería principal

GANADERIAS text

Ramaderia secundària / Ganadería secundaria

HASBENEFIC text

Hectàrees beneficiades / Hectáreas beneficiadas

CABEZASBEN text

Cabezas de bestiar / Cabezas de ganado

SECANO text

Hectàrees de secà / Hectáreas de secano

REGADIO text

Hectàrees de regadiu / Hectáreas de regadío

Información adicional

Campo Valor
Creado 16 Marzo 2023
Última actualización 16 Marzo 2023
Descargas recientes 1
Descargas totales 14
Formato text/csv
Licencia Creative Commons Attribution
Grado de apertura

Motivo: el recurso tiene el formato CSV, es por eso que recibe 3 puntos
Comprobado: 17 Julio 2024