Conjunts de dades

Societats Agràries de Transformació l'àmbit del qual siga la Comunitat Valenciana

En aquest conjunt de dades es presenten les Societats Agràries de Transformació (SAT) l'àmbit de la qual siga la Comunitat Valenciana inscrites tant en el llavors Registre General de Societats Agràries de Transformació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació com posteriorment, en virtut de les transferències de competències, en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana. Les SAT són societats civils de finalitat econòmic-social amb vista a la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, la realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament agraris i la presentació de serveis comuns que servisquen a aquella finalitat. Aquestes gaudeixen de personalitat jurídica i tenen plena capacitat d'obrar des de la seua inscripció en l'esmentat registre.

Camp Descripció

C.P.

Codi postal del municipi en el qual radica l'activitat principal de la SAT

CABEZASBEN

Cabezas de bestiar

CAPITAL EUROS

Valor aportat pels socis a la SAT, bé en l'acte de constitució o en virtut de posteriors acords

CULTIVO PRINCIPAL

Cultiu principal al qual es dedica la SAT

CULTIVOA

Cultiu principal

CULTIVOB

Cultiu secundari

DENOMINACIÓN

Nom de la SAT

DOMICILIO SOCIAL

Domicili de la SAT en el qual radique la seua activitat principal

DURACIÓN

Duració de la SAT que serà indefinida, llevat que es determine una altra cosa en l'acte de constitució

FECHA BAJA PROVISIONAL

Data de l'acord dictat per l'Agència Tributària pel qual s'acorda la baixa provisional en l'Índex d'Entitats i es dicta manament al Registre de SAT per a la seua anotació marginal en la fulla registral de la SAT.

FECHA DISOLUCIÓN

Data en què s'ha dissolt la SAT.

FECHA_ALTA

Data en què la SAT ha sigut inscrita en el llavors Registre General de Societats Agràries de Transformació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i, des del 7 de juny de 1995, en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, en virtut del Reial decret 208/1995, de 10 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria de societats agràries de transformació.

GANADERIAP

Ramaderia principal

GANADERIAS

Ramaderia secundària

HASBENEFIC

Hectàrees beneficiades

MUNICIPIO

Municipi en el qual radica l'activitat principal de la SAT

Nº REGISTRO

Número de registre de la Societat Agrària de Transformació (SAT)

Nº SOCIOS

Nombre de socis que integren la SAT

OBJETO SOCIAL

Objecte social de la SAT

PROVÍNCIA

Província en la qual radica l'activitat principal de la SAT

REGADIO

Hectàrees de regadiu

RESPONSABILIDAD

Responsabilitat dels socis de la SAT enfront de tercers. Aquesta pot ser LIMITADA o IL·LIMITADA. Dels deutes socials respondrà, en primer lloc, el patrimoni social i, subsidiàriament, els socis de manera mancomunada i il·limitada, llevat que estatutàriament s'haguera establit la seua limitació.

SECANO

Hectàrees de secà

SITUACIÓN

Situació en què es troba la SAT: (-ALTA: Són les SAT que figuren d'alta en el Registre. -DISSOLTA: les SAT que han acordat la dissolució i nomenament de la comissió liquidadora. -BAIXA PROVISIONAL: Aquestes SAT tenen en la seua fulla registral anotació marginal de baixa provisional dictada per la AEAT i, mentre no es cancel·le aqueixa anotació, queda bloquejada la fulla. Per a cancel·lar la baixa provisional han de regularitzar la seua situació tributària amb la AEAT. -ALTA: Alta i activa és el mateix. És la data de la inscripció en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la constitució de la SAT.)

VOLUMEN NEGOCIO

Import net de la xifra de negocis

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Font http://registrosat.gva.es/
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 11
Visites totals 209
Creat Març 16, 2023, 11:45 (CET)
Última actualització Març 16, 2023, 16:30 (CET)
Data de fi de dades 16 març 2023