Conjunts de dades

Període mitjà de pagament a beneficiaris de subvencions 2015-2023

Informació mensual sobre el període mitjà de pagament als beneficiaris d'ajudes i subvencions concedides per la Generalitat Valenciana. El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 184, de 30 de juliol de 2014), estableix en la seva Disposició transitòria única que les comunitats autònomes han de publicar de forma mensual al seu portal web la informació a la qual es refereix l'article 6 del Reial Decret respecte al període mitjà de pagament a proveïdors. A més, la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el seu article 17.1 g), obliga a publicar també el termini mitjà de pagament a persones beneficiàries d'ajudes i subvencions.

Camp Descripció

AMBITO_C

Agrupació de les subvencions i ajudes concedides, segons que els béns i servicis subvencionats siguen operacions de naturalesa corrent o de capital.

AMBITO_V

Agrupació de les subvencions i ajudes concedides, segons que els béns i servicis subvencionats siguen operacions de naturalesa corrent o de capital.

CD_EJERCICIO

Any actual d'obtenció de les dades, coincideix amb l'exercici pressupostari.

COD_AMBITO

Capítols del pressupost de despeses en què es comptabilitzen les subvencions concedides.

IMP_OPERACIONES_PAGOS_EFECTUADOS

Import dels pagaments mensuals de subvencions realitzats.

IMP_OPERACIONES_PENDIENTE_PAGO

Import de les subvencions pendents de pagament al final del període.

MES

Període mensual d'obtenció de les dades.

NUM_OPERACIONES_PAGOS_EFECTUADOS

Nombre d'operacions registrades en concepte de pagament de subvencions realitzats en el període.

NUM_OPERACIONES_PENDIENTE_PAGO

Nombre d'operacions registrades en concepte de subvencions pendents de pagament al final del període.

PMP_ADMINISTRACION_EN_DIAS

Període mitjà de pagament en dies del període, comprensiu de les operacions tant pagades com pendents de pagament.

RATIO_OPERACIONES_PAGADAS

Termini mitjà de pagament en dies de les subvencions pagades en el període

RATIO_OPERACIONES_PENDIENTES_PAGO

Termini mitjà de pagament en dies de les subvencions que es troben pendents de pagament l'últim dia del període.

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública
Font https://hisenda.gva.es/es
Freqüència d'actualització Dades històriques
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 9
Visites totals 41
Creat Juny 7, 2024, 12:50 (CEST)
Última actualització Juny 12, 2024, 07:39 (CEST)
Informació sobre les dades La informació indicada en este dataset comprén des de setembre de 2015 fins a desembre de 2023
Data d'inici de dades setembre 2015
Data de fi de dades desembre 2023