Conjunts de dades

Ajudes i subvencions concedides per la Generalitat Valenciana 2024

Informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat a les persones jurídiques (empreses, asociacions, fundacions, administracions públiques i autónoms) i, a les persones físiques. Les subvencions concedides a les persones jurídiques romandran publicades durant els 4 anys següents a l’any en què es va concedir. En el cas de subvencions a persones físiques, la informació romandrà publicada l’any de concessió i l’any següent, tal com indica el Reial decret 130/2019, 8 de març, pel qual es regula la BDNS i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. S'entén per subvenció, tota disposició dinerària realitzada per les administracions, en favor de persones públiques o privades, que complisca els següents requisits:

  • a) Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • b) Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s'hagueren establit.
  • c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

La publicació de les resolucions de les concessions d'ajudes i subvencions garantix el dret de la ciutadania a conèixer els recursos públics que es dediquen a l'activitat de foment i els beneficiaris dels mateixos.

*La informació dels últims 2 mesos no té caràcter definitiu.


Información sobre las ayudas y subvenciones concedidas por la Generalitat a las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas y autónomos) y a las personas físicas. Las subvenciones concedidas a las personas jurídicas permanecerán publicadas durante los 4 años siguientes al año en que se concedió. En el caso de subvenciones a personas físicas, la información permanecerá publicada el año de concesión y el año siguiente, tal y como indica el Real Decreto 130/2019, 8 de marzo, por el que se regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. Se entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por las administraciones, en favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos:

  • a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
  • b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
  • c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

La publicación de las resoluciones de las concesiones de ayudas y subvenciones garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer los recursos públicos que se dedican a la actividad de fomento y los beneficiarios de estos.

*La información de los últimos 2 meses no tiene carácter definitivo.

Camp Descripció

BASE_REGULADORA

Base reguladora de la subvenció

BENEFICIARIO

Subjecte que haja de realitzar l’activitat que fomenta el seu otorgament o que es trobe en la situación que legitima la seua concessió

CD_CAPITULO

Codi del capítol econòmic al qual s’imputa el gasto de la subvenció: (4: Transferències corrents, 7: Transferències de capital)

CD_CENTRO_GESTOR

Codi del centre gestor de la despesa

CD_CONCEDENTE

Codi d’identificació de l’òrgan que concedeix la subvenció

CD_CONSELLERIA

Codi de la Conselleria a la qual correspon l’òrgan que concedeix la subvenció

CD_EJERCICIO

Any que es concedeix la subvenció

CD_ENTIDAD

Codi de l’entitat a la qual pertany l’òrgan concedent

CD_FINALIDAD

Codi de la fiper al qual es concedeix la subvenció

CD_IMPACTO_GENERO

Codi de l’impacte de genere

CD_LINEA

Codi de la Línia de subvenció

CD_MOMENTO_JUS

Codi del momento de la justificació: (PRE: Justificació previa al pagament de la subvenció, PRO: Justificació posterior al pagament de la subvenció)

CD_PROGRAMA

Codi del programa al qual correspon la despesa

CD_REGION

Codi de regió: (ES300: Madrid, ES511: Barcelona, ES52: Comunitat Valenciana, ES521: Alacant, ES522: Castelló, ES523: València)

CD_SECTOR

Codi del sector al qual es destina la subvenció

CD_SUBLINEA

Codi de la sublínea de subvenció

CD_SUBPROGRAMA

Codi del subprograma al qual correspon la despesa

CD_TIPO_AYUDA

Codi del tipus d’ajuda

CD_TIPO_BENEFICIARIO

Codi del tipus de beneficiari: (GRA: Gran empresa, FSA: Persona física que no desenvolupa activitat econòmica, JSA: Persona jurídica que no desenvolupa activitat econòmica, PFA: Pime i persona física que desenvolupa activitat econòmica)

CD_TIPO_CONCESION

Codi del procediment que s’ha utilitzat per a concedir la subvenció: (C: La subvenció ha sigut concedida a través del procediment de concurrència competitiva, D: La concessió ha sigut concedida a través del procediment de concessió directa)

CD_TIPO_FINAN_EU_CONCACT

Codi del tipus de finançament associat a la Unió Europea

COD_CONVOCATORIA

Codi de la convocatoria

CONVOCATORIA

Convocatoria de la subvenció

DEVOLUCIONES

Quantitat que la persona beneficiària retorna a l’òrgan concedent

DS_CAPITULO_C

Descripció del capítol al qual s’imputa la subvenció en castellà

DS_CAPITULO_V

Descripció del capítol al qual s’imputa la subvenció

DS_CENTRO_GESTOR_C

Descripció del centre gestor de la despesa en castellà

DS_CENTRO_GESTOR_V

Descripció del centre gestor de la despesa en valencià

DS_CONCEDENTE_C

Descripció de l’òrgan que concedeix la subvenció en castellà

DS_CONCEDENTE_V

Descripció de l’òrgan que concedeix la subvenció en valencià

DS_CONSELLERIA_C

Descripció de la Conselleria a la qual correspon l’òrgan que concedeix la subvenció en castellà

DS_CONSELLERIA_V

Descripció de la Conselleria a la qual correspon l’òrgan que concedeix la subvenció en valencià

DS_ENTIDAD_C

Descripció de l’entitat a la qual pertany l’òrgan concedent en castellà

DS_ENTIDAD_V

Descripció de l’entitat a la qual pertany l’organ concedent en valencià

DS_FINALIDAD_C

Descripció de la finalitat de la subvenció en castellà

DS_FINALIDAD_V

Descripció de la finalitat de la subvenció en valencià

DS_IMPACTO_GENERO_C

Descripció de l’impacte de genere en castellà

DS_IMPACTO_GENERO_V

Descripció de l’impacte de genere en valencià

DS_LINEA_C

Descripció de la línea de subvenció en castellà

DS_LINEA_V

Descripció de la línea de subvenció en valencià

DS_MOMENTO_JUS_C

Descripció del moment de la justificació

DS_MOMENTO_JUS_V

Descripció del momento de la justificació en valencià

DS_PROGRAMA_C

Descripció del programa al qual correspon la despesa en castellà

DS_PROGRAMA_V

Descripció del programa al qual correspon la despesa en valencià

DS_REGION_C

Descripció de regió en castellà

DS_REGION_V

Descripció de regió en valencià

DS_SECTOR_C

Descripció del sector al qual es destina la subvenció en castellà

DS_SECTOR_V

Descripció del sector al qual es destina la subvenció en valencià

DS_SUBLINEA_C

Descripció de la sublínea de subvenció en castellà

DS_SUBLINEA_V

Descripció de la sublínea de subvenció en valencià

DS_SUBPROGRAMA_C

Descripció del subprograma al qual correspon la despesa en castellà

DS_SUBPROGRAMA_V

Descripció del subprograma al qual correspon la despesa en valencià

DS_TIPO_AYUDA_C

Descripció del tipus d’ajuda en castellà

DS_TIPO_AYUDA_V

Descripció del tipus d’ajuda en valencià

DS_TIPO_BENEFICIARIO_C

Desripció del tipus de beneficiari en castellà

DS_TIPO_BENEFICIARIO_V

Descripció del tipus debeneficiari en valencià

DS_TIPO_CONCESION_C

Descripció del procediment que s’ha utilitzat per a concedir la subvenció en castellà

DS_TIPO_CONCESION_V

Descripció del procediment que s’ha utilitzat per a concedir la subvenció en valencià

DS_TIPO_FINANCIACION

Descripció dels tipus de finançament associats a la subvenció

DS_TIPO_FINAN_EU_CONCACT_C

Descripció del tipus de finançament associat a la Unió Europea en castellà

DS_TIPO_FINAN_EU_CONCACT_V

Descripció del tipus de finançament associat a la Unió Europea en valencià

FECHA_CONCESIÓN

Data en què s’ha concedit la subvenció

IMPORTE

Import que ha sigut otorgat per la subvenció

IMP_FINANC_AUTON

Import finançat per l’Administració autonòmica

IMP_FINANC_ESTAT

Import finançat per l’Administració estatal

IMP_FINANC_EUROP

Import finançat per Europa

IMP_FINANC_LOCAL

Import finançat per l’Administració local

IMP_FINANC_OTROS

Import finançat per altres diferents de l’Administració local, l’Administració autonómica, l’Administració estatal i Europa

LINEA_AGREGADA_C

Línea de subvenció a la qual s’imputa la mateixa en castellà

LINEA_AGREGADA_V

Línea de subvenció a la qual s’imputa la mateixa en valencià

NOMBRE

Nom del beneficiari

PAGADO

Quantitat que ha sigut entregada a la persona beneficiaria

PARTIDO_POLITICO

Si el beneficiari és un partit polític: (N: NO, S: SI)

REINTEGROS

Quantitat que la persona beneficiària té obligación de reintegrar a l’òrgan concedent

TITULO_EXTRACTO_C

Títol de l’extracte de la resolución en la qual es convoquen les subvencions en castellà

TITULO_EXTRACTO_V

Títol de l’extracte de la resolución en la qual es convoquen les subvencions en valencià

URL_BASE_C

URL de la base reguladora de la subvenció en castellà

URL_BASE_V

URL de la base reguladora de la subvenció en valencià

URL_PUBLI

URL de l'extracte de la resolució pel qual s'estableix la convocatòria

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Font https://hisenda.gva.es/es
Freqüència d'actualització Semanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 32
Visites totals 196
Creat Febrer 17, 2024, 10:58 (CET)
Última actualització Abril 17, 2024, 09:10 (CEST)
Data de fi de dades març 2024