Conjunts de dades

Llistat de contractes inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana 2022

En este conjunt de dades es recopilen tots els contractes públics adjudicats per la Generalitat Valenciana inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat (REGCON).

Camp Descripció

ACUERDO_CONTRATO_MARCO

S'indicarà si és un Contracte basat en un Acord marc o no

CAUSA_DE_RESOLUCION

Causa de resolució del contracte

CIF_NIF_ENMASCARADO

Codi d'Identificació Fiscal o Número d'Identificació Fiscal de l'adjudicatari

CLASE_DE_CONTRATO

Classe de contracte: no menor, menor (sense incloure els menors de 5.000€) i menor de 5.000 €

CODIGO_CPV

Codi assignat al contracte segons el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública)

CONCEPTO

Concepte del lot

CONSELLERIA_ENT_ADJUD

Conselleria o Entitat adjudicadora del contracte

CONTRATO_RESERVADO

Contracte reservat a Centres Especials d'Ocupació i empreses d'inserció

CPV

Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública)

EJERCICIO

Exercici pressupostari

EXPEDIENTE

Número d'expedient del contracte

EXP_ACUERDO_MARCO_O_SDA

S'informa l'expedient del contracte pare quan es tracta d'un contracte basat en acord marc o basat en un sistema dinàmic d'adquisició

FECHA_ADJUDICACION

Data en la qual s'ha adjudicat el contracte

FECHA_DE_CONCLUSION

Data en la qual finalitza el contracte

FECHA_DE_INCIDENCIA_IDE

Data de la incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari

FECHA_DE_INCIDENCIA_MPI

Data de la incidència de modificació de terminis o imports

FECHA_FORMALIZACION

Data en la qual s'ha formalitzat el contracte

FECHA_PREV_FINALIZACION

Data prevista per a la finalització del contracte

FECHA_PREV_SIN_GARANTIA

Data prevista per a la finalització del contracte sense període de garantia

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_BOE

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_DOCV

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_DOUE

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_PERFIL

Data de publicació de l'adjudicació/ formalització en el perfil del contractant

FECHA_PUBL_LICIT_BOE

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat

FECHA_PUBL_LICIT_DOCV

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

FECHA_PUBL_LICIT_DOUE

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea

FECHA_PUBL_LICIT_PERFIL

Data en la qual s'ha publicat la licitació en el Perfil del Contractant

FINAN_CON_FONDOS_EUROPEOS

S'indica si el contracte està o no finançat amb fons europeus

FONDO_EUROPEO

Tipus de fons europeu aplicat

FORMA_DE_ADJUDICACION

Mitjà utilitzat per a l'adjudicació del contracte

FORMULAS_REV_DE_PRECIOS

Fórmules de revisió de preus aplicades al contracte

IMPORTE_DEFINITIVO_LOTE

Import definitiu del lot del contracte

IMPORTE_LICIT_IVA

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de la licitació del contracte

IMPORTE_LICIT_SIN_IVA

Import de la licitació del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

IMPORTE_LOTE_IVA

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit del lot del contracte

IMPORTE_LOTE_SIN_IVA

Import del lot del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

IMPORTE_TOTAL_LICIT

Import total de la licitació del contracte

IMPORTE_TOTAL_LOTE

Import total del lot del contracte

IMP_ADJUD_IVA

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'import adjudicat.

IMP_ADJUD_SIN_IVA

Import adjudicat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

IMP_DEFINITIVO_CONTRATO

Import definitiu del contracte

IMP_TOTAL_ADJUD

Import total adjudicat del contracte

IMP_TOTAL_FINAL_CONTRATO

Import total final del contracte

IMP_UNITARIOS_SIN_IVA

Imports unitaris del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

INC_CLAU_RESPONS

Inclusió de clàusules de responsabilitat social: si o no

LUGAR_EJECUCION

Lloc d'execució del contracte

NACIONALIDAD_ADJUDICATARIO

Nacionalitat de l'adjudicatari del contracte

NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL

Nom o raó social de l'adjudicatari

NUMERO_DE_LOTES

Nombre de lots en els quals es divideix el contracte

NUMERO_DE_REGISTRO

Número de registre adjudicat al contracte

NUMERO_DE_UNIDADES

Nombre d’unitats

NUM_ANUALIDADES_PREV

Nombre d'anualitats previstes del contracte

NUM_EMPRESAS_INVITADAS

Nombre d'empreses convidades per a la licitació del contracte

NUM_LICITADORES

Nombre de licitadors del contracte

OBJETO

Objecte del contracte

PLAZO_DE_EJECUCION

Termini d'execució del contracte

PLAZO_MAX_CONTRATO

Termini màxim del contracte incloses les pròrrogues

PROCEDIMIENTO

Procediment d'adjudicació del contracte

PYME

S'indica si l'adjudicatari és o no una PIME (Petita i mitjana empresa)

REVISION_DE_PRECIOS

Aplicació de revisió de preus al contracte

SISTEMA_DE_PRECIOS

Sistema de preus emprat en el contracte

TIENE_INCIDENCIAS_IDE

Incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari

TIENE_INCIDENCIAS_MPI

Incidència de modificació de terminis o imports

TIPO

Tipus de contracte

TIPO_DE_CONCLUSION

Tipus de conclusió del contracte

TIPO_TRAMITACION

Tipus de tramitació del contracte: ordinari, urgent o emergència

UNIDAD

Unitat Administrativa adjudicadora del contracte

UNIDADES_PLAZO_EJECUCION

Indica si es tracta de dies, mesos o anys

UNIDADES_PLAZO_MAX

Indica si es tracta de dies, mesos o anys

URL_LICITACION

URL publicació licitació en PLACSP

UTE

Unió Temporal d'Empreses

VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA

Valor estimat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Font https://hisenda.gva.es/es/web/subsecretaria/contratacion-regcontratos
Freqüència d'actualització Diària
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 5
Visites totals 76
Creat Juny 2, 2023, 11:59 (CEST)
Última actualització Juny 12, 2024, 07:35 (CEST)
Informació sobre les dades Cercador del Registre Oficial de Contractes: https://gvaoberta.gva.es/va/registre-oficial-contractes-gva; Visor de contractació: https://gvaoberta.gva.es/va/visor-contractacio
Data de fi de dades 2022