Conjunts de dades

Dades de turisme sobre càmpings a la Comunitat Valenciana

Dades setmanals amb informació d'empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana.

S'entén per càmping l'espai de terreny degudament delimitat i condicionat per a la seua ocupació temporal per persones que pretenguen fer vida a l'aire lliure, amb finalitats vacacionals o turístics, utilitzant com a mitjà d'allotjament albergs mòbils, tendes de campanya, caravanes o altres elements similars fàcilment transportables dotats d'elements de rodadura, en plenes condicions d'ús i exempts de fonamentació, excepte anivellament sanitari; això, sense perjudici de l'existència d'unitats o mòduls de propietat de la persona titular de l'establiment, o posades a la disposició d'aquesta per persones o entitats operadores turístiques per a ús exclusiu de la seua clientela, tipus cabanya, bungalow, habitatge mòbil (mobile-home), o unitats singulars degudament homologades o acreditades segons la seua tipologia i normativa d'aplicació.


Datos semanales con información de empresas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana.

Se entiende por camping el espacio de terreno debidamente delimitado y acondicionado para su ocupación temporal por personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos, utilizando como medio de alojamiento albergues móviles, tiendas de campaña, caravanas u otros elementos similares fácilmente transportables dotados de elementos de rodadura, en plenas condiciones de uso y exentos de cimentación, salvo nivelación sanitaria; ello, sin perjuicio de la existencia de unidades o módulos de propiedad de la persona titular del establecimiento, o puestas a disposición de esta por personas o entidades operadoras turísticas para uso exclusivo de su clientela, tipo cabaña, bungalow, vivienda móvil (mobile-home), o unidades singulares debidamente homologadas o acreditadas según su tipología y normativa de aplicación.

(art. 50.1 Decreto 10/2021, de 22 de enero)

Camp Descripció

CP

Codi postal de l'establiment

Categoria

Categoria de l'establiment

Cod. Categoria

Codi de la categoria de l'establiment

Cod. Estado

Codi d'estat de l'establiment

Cod. Modalidad

Codi de modalitat

Cod. Municipio

Codi del municipi

Cod. Provincia

Codi de la província

Cod. Tipo Via

Codi del tipus de via

Direccion

Adreça de l'establiment

Días Periodo

Dies de la setmana que roman obert

Email

Email de l'establiment

Estado

Estat de l'establiment

Fecha Alta

Data d'alta en el registre

Fecha Baja

Data de baixa en el registre

Modalidad

Modalitat de l'establiment

Municipi

Nom del municipi

Nombre

Nom de l'establiment

Numero

Número de la via

Núm. Bungalows

Nombre de bungalows de l'establiment

Núm. Parcelas

Nombre de parcel·les de l'establiment

Periodo

Període d'obertura de l'establiment

Plaza Bungalows

Places dels bungalows de l'establiment

Plazas

Nombre de places de l'establiment

Plazas Libre Acampada

Nombre de places de la superfície lliure d'acampada de l'establiment

Plazas Parcela

Nombre de places en les parcel·les

Província

Nom de la província

Signatura

Número d'inscripció en el Registre

Sup. Libre Acampada

Superfície lliure d'acampada de l'establiment

Tipo via

Tipus de via

Via

Nom de la via

Web

Web de l'establiment

Dades i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Origen de les dades Conselleria de Turisme
Font http://www.turisme.gva.es
Freqüència d'actualització semanal
Geolocalització No
Visites en els últims 14 dies 8
Visites totals 306
Creat Octubre 26, 2022, 16:50 (CEST)
Última actualització Abril 7, 2024, 09:36 (CEST)
Informació sobre les dades El recurs històric conté les dades de les empreses donades d'alta en el registre en qualsevol moment comprés entre la data d'inici de recollida de dades i la data d'extracció de les dades per a la seua publicació. El recurs d'últim període conté les dades d'aquelles empreses que romanen actives o donades d'alta en el registre en la data d'extracció de dades.
Data d'inici de dades 1 octubre 2020
Data de fi de dades 7 abril 2024