Què són les dades obertes?

Dades Obertes

Què són les dades obertes?

Dades obertes és una filosofia i pràctica a nivell global l’objectiu de les quals és posar a la disposició dels ciutadans el màxim volum d’informació possible, especialment aquella informació pertanyent a les administracions públiques, i respectar els límits establits per la legalitat vigent (LOPD, secret estadístic, etc.).

La informació publicada s’oferix addicionalment seguint estàndards oberts i reutilitzables, cosa que fa possible que tant ciutadans com empreses o institucions de qualsevol índole puguen consultar-la, o fins i tot crear a partir d'esta noves aplicacions o servicis.

Esta filosofia s’emmarca dins de la demanda creixent per part de la societat d’una major transparència per part de totes les administracions públiques, raó per la qual és una de les principals iniciatives tinguda en compte en qualsevol política de govern obert. Al seu torn, gràcies al creixent desenvolupament de les nova tecnologies, que cada vegada més faciliten el maneig i tractament automatitzat de quantitats ingents d’informació, la publicació de dades aconseguix una notable popularitat per constituir-se en una ferramenta real de transparència i difusió.

Bones pràctiques

Hi ha multitud de guies enfocades a orientar sobre com han de publicar dades els governs. Algunes de les iniciatives i manuals més populars estan liderats pel W3C (World Wide Web Consortium), organisme d’Internet encarregat de vetlar pel desenvolupament d’estàndards oberts, o per l’Open Knowledge Foundation. A Espanya, addicionalment disposem de la Comunidad Open Data RISP España, fortament involucrada en les polítiques de dades obertes i que és autora d’un popular decàleg els principals punts del qual s’indiquen a continuació:

 1. Harmonització entre administracions.
 2. Publicar dades en formats oberts i estàndards.
 3. Usar esquemes i vocabularis consensuats i utilitzar metadades obertes.
 4. Inventari en un catàleg de dades estructurat.
 5. Dades accessibles des d’adreces web persistents i amigables.
 6. Exposar un mínim conjunt de dades relatives al nivell de competències de l’organisme i la seua estratègia d’exposició de dades.
 7. Compromís de servici, actualització i qualitat de la dada, i mantenir un canal eficient de comunicació reutilitzador <-> AAPP.
 8. Monitoritzar i avaluar l’ús i servici per mitjà de mètriques.
 9. Dades sota condicions d’ús no restrictives i comunes.
 10. Evangelitzar i educar en l’ús de dades.
 11. Recopilar aplicacions, ferramentes i manuals per a motivar i facilitar-ne la reutilització.

Normativa

Amb l’aprovació pel Parlament Europeu de la Directiva 2003/98/CE es va establir un marc comú de referència en reutilització de la informació pública per als estats membres de la UE, els quals van incorporar esta normativa als seus respectius ordenaments jurídics i van desenvolupar un marc polític concret per a cada país. D’aplicació a Espanya, cal ressaltar la legislació següent:

 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.
 • Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal.
 • Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2003/98/CE, relativa a la reutilització de la informació del sector públic.
 • Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització d’informació del sector públic.

Formats

El portal de dades oberts de la Generalitat Valenciana publica informació en distints formats, preferiblement no propietaris, dels quals podem destacar els següents:

 • CSV (Comma-separated values): valors separats per coma. Els fitxers CSV són un tipus de document en format obert senzill per a representar dades en format de taula. Les columnes se separen per comes (o punt i coma) i les files per salts de línia.
 • XML (Extensible Markup Language): este format té una important funció en el procés d’intercanvi, estructuració i enviament de dades en la xarxa. Descriu les dades de manera que és possible estructurar-les utilitzant per a això etiquetes que no estan predefinides. D’esta manera, les dades estan delimitades, cosa que afavorix la interoperabilitat d'estos.
 • JSON (JavaScript Object Notation), és un format de text lleuger per a l’intercanvi de dades. Així mateix, és un subconjunt de la notació literal d’objectes de JavaScript encara que hui, a causa de la seua àmplia adopció com a alternativa a XML, es considera un format de llenguatge independent.
 • TXT: document de text pla. Pot utilitzar diferents codificacions de caràcters.

Desenvolupadors

Este web ha sigut desenvolupat sobre la plataforma CKAN, un producte de programari lliure creat i evolucionat per l’Open Knowledge Foundation. Este producte incorpora de manera nativa una API que permet l’accés directe a les dades. La URI d’accés principal a l’API és:

http://www.dadesobertes.gva.es/api/3/action

Així mateix, tota la documentació relativa a l’ús d'esta es pot trobar en la guia oficial de CKAN ubicada en:

http://docs.ckan.org/en/latest/api/index.html