Conjuntos de datos

Ayudas y subvenciones concedidas por la Generalitat Valenciana 2020

Informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat a les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i autònoms) i a les persones físiques.

S'entén per subvenció, tota disposició dinerària realitzada per les administracions, en favor de persones públiques o privades, que complisca els següents requisits:

 • Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris.
 • Que el lliurament estiga subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, devent el beneficiari complir les obligacions materials i formals que s'hagueren establit.
 • Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública.

La publicació de les resolucions de les concessions d'ajudes i subvencions garanteix el dret de la ciutadania a conéixer els recursos públics que es dediquen a l'activitat de foment i els beneficiaris d'estos.

Excepcions de publicació:

D'acord amb l'art. 20 del Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques no es publiquen les subvencions i ajudes:

 • Concedides a persones físiques que es troben en una situació de protecció especial com a víctimes de violència de gènere.
 • Concedides en convocatòries que pels seus criteris d'elegibilitat de beneficiaris pogueren mostrar informació sobre categories especials de dades personals (origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física; situació de condemnes i mesures de seguretat connexes).

Tampoc es publicaran, d'acord amb l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les subvencions i ajudes:

 • Quan la publicació de les dades del beneficiari per raó de l'objecte de la subvenció puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, a la intimitat personal o familiar de les persones físiques.

Les subvencions concedides a les persones jurídiques romandran publicades durant els 4 anys següents a l'any en què es va concedir. En el cas de subvencions a persones físiques, la informació romandrà publicada l'any de concessió i l'any següent, tal com indica el Reial decret 130/2019, 8 de març, pel qual es regula la BDNS i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques.

*La informació dels últims 2 mesos no té caràcter definitiu.


Información sobre las ayudas y subvenciones concedidas por la Generalitat a las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas y autónomos) y a las personas físicas.

Se entiende por subvención, toda disposición dineraria realizada por las administraciones, en favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos:

 • Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
 • Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
 • Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

La publicación de las resoluciones de las concesiones de ayudas y subvenciones garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer los recursos públicos que se dedican a la actividad de fomento y los beneficiarios de estos.

Excepciones de publicación:

De acuerdo con el art. 20 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas no se publican las subvenciones y ayudas:

 • Concedidas a personas físicas que se encuentren en una situación de protección especial como víctimas de violencia de género.
 • Concedidas en convocatorias que por sus criterios de elegibilidad de beneficiarios pudieran mostrar información acerca de categorías especiales de datos personales (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física; situación de condenas y medidas de seguridad conexas).

Tampoco se publicarán, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones y ayudas:

 • Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas.

Las subvenciones concedidas a las personas jurídicas permanecerán publicadas durante los 4 años siguientes al año en que se concedió. En el caso de subvenciones a personas físicas, la información permanecerá publicada el año de concesión y el año siguiente, tal y como indica el Real Decreto 130/2019, 8 de marzo, por el que se regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas

*La información de los últimos 2 meses no tiene carácter definitivo.

Campo Descripción

BASE_REGULADORA

Base reguladora de la subvención

BENEFICIARIO

Sujeto que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión

CD_BDNS

Código BDNS

CD_CAPITULO

Código del capítulo económico al que se imputa la subvención: (4: Transferencias corrientes, 7: Transferencias de capital)

CD_CENTRO_GESTOR

Código del centro gestor del gasto

CD_CONCEDENTE

Código de identificación del órgano que concede la subvención

CD_CONSELLERIA

Código de la Conselleria a la que corresponde el órgano que concede la subvención.

CD_EJERCICIO

Año en que se concede la subvención

CD_ENTIDAD

Código de la entidad a la que pertenece el órgano concedente

CD_FINALIDAD

Código del fin para el que se concede la subvención

CD_IMPACTO_GENERO

Código del impacto de género

CD_LINEA

Código de la Línea de subvención

CD_MOMENTO_JUS

Código del momento de la justificación: (PRE: Justificación previa al pago de la subvención, PRO: Justificación posterior al pago de la subvención)

CD_PROGRAMA

Código del programa al que corresponde el gasto

CD_REGION

Código de región: (ES300: Madrid, ES511: Barcelona, ES52: Comunidad Valenciana, ES521: Alicante, ES522: Castellón, ES523: Valencia)

CD_SECTOR

Código del sector al que se destina la subvención

CD_SUBLINEA

Código de la sublínea de subvención

CD_SUBPROGRAMA

Código del subprograma al que corresponde el gasto

CD_TIPO_AYUDA

Código del tipo de ayuda

CD_TIPO_BENEFICIARIO

Código del tipo de beneficiario: (GRA: Grande empresa, FSA: Persona física que no desarrolla actividad económica, JSA: Persona jurídica que no desarrolla actividad económica, PFA: Pyme y persona física que desarrolla actividad económica)

CD_TIPO_CONCESION

Código del procedimiento que se ha utilizado para conceder la subvención: (C: La subvención ha sido concedida a través del procedimiento de concurrencia competitiva, D: La concesión ha sido concedida a través del procedimiento de concesión directa)

CD_TIPO_FINAN_EU_CONCACT

Código del tipo de financiación asociada a la Unión Europea

COD_CONVOCATORIA

Código de la convocatoria

CONVOCATORIA

Convocatoria de la subvención

DEVOLUCIONES

Cantidad que la persona beneficiaria devuelve al órgano concedente

DS_CAPITULO_C

Descripción del capítulo al que se imputa la subvención en castellano

DS_CAPITULO_V

Descripción del capítulo al que se imputa la subvención en valenciano

DS_CENTRO_GESTOR_C

Descripción del centro gestor del gasto en castellano

DS_CENTRO_GESTOR_V

Descripción del centro gestor del gasto en valenciano

DS_COMARCA

Comarca

DS_CONCEDENTE_C

Descripción del órgano que concede la subvención en castellano

DS_CONCEDENTE_V

Descripción del órgano que concede la subvención en valenciano

DS_CONSELLERIA_C

Descripción de la Conselleria a la que corresponde el órgano que concede la subvención en castellano

DS_CONSELLERIA_V

Descripción de la Conselleria a la que corresponde el órgano que concede la subvención en valenciano

DS_ENTIDAD_C

Descripción de la entidad a la que pertenece el órgano concedente en castellano

DS_ENTIDAD_V

Descripción de la entidad a la que pertenece el órgano concedente en valenciano

DS_FINALIDAD_C

Descripción de la finalidad de la subvención en castellano

DS_FINALIDAD_V

Descripción de la finalidad de la subvención en valenciano

DS_IMPACTO_GENERO_C

Descripción del impacto género en castellano

DS_IMPACTO_GENERO_V

Descripción de impacto de género en valenciano

DS_LINEA_C

Descripción de la línea de subvención en castellano

DS_LINEA_V

Descripción de la línea de subvención en valenciano

DS_MOMENTO_JUS_C

Descripción del momento de la justificación en castellano

DS_MOMENTO_JUS_V

Descripción del momento de la justificación en valenciano

DS_MUNICIPIO

Municipio

DS_PROGRAMA_C

Descripción del programa al que corresponde el gasto en castellano

DS_PROGRAMA_V

Descripción del programa al que corresponde el gasto en valenciano

DS_PROVINCIA

Provincia

DS_REGION_C

Descripción de la región en castellano

DS_REGION_V

Descripción de la región en valenciano

DS_SECTOR_C

Descripción del sector al que se destina la subvención en castellano

DS_SECTOR_V

Descripción del sector al que se destina la subvención en valenciano

DS_SUBLINEA_C

Descripción de la sublínea de subvención en castellano

DS_SUBLINEA_V

Descripción de la sublínea de subvención en valenciano

DS_SUBPROGRAMA_C

Descripción del subprograma al que corresponde el gasto en castellano

DS_SUBPROGRAMA_V

Descripción del subprograma al que corresponde el gasto en valenciano

DS_TIPO_AYUDA_C

Descripción del tipo de ayuda en castellano

DS_TIPO_AYUDA_V

Descripción del tipo de ayuda en valenciano

DS_TIPO_BENEFICIARIO_C

Descripción del tipo de beneficiario en castellano

DS_TIPO_BENEFICIARIO_V

Descripción del tipo de beneficiario en valenciano

DS_TIPO_CONCESION_C

Descripción del procedimiento que se ha utilizado para conceder la subvención en castellano

DS_TIPO_CONCESION_V

Descripción del procedimiento que se ha utilizado para conceder la subvención en valenciano

DS_TIPO_FINANCIACION

Descripción de los tipos de financiación asociados a la subvención

DS_TIPO_FINAN_EU_CONCACT_C

Descripción del tipo de financiación asociada a la Unión Europea en castellano

DS_TIPO_FINAN_EU_CONCACT_V

Descripción del tipo de financiación asociada a la Unión Europea en valenciano

FECHA_CONCESIÓN

Fecha en que se ha concedido la subvención

IMPORTE

Importe al cual alcanza la subvención

IMP_FINANC_AUTON

Importe financiado por la Administración autonómica

IMP_FINANC_ESTAT

Importe financiado por la Administración estatal

IMP_FINANC_EUROP

Importe financiado por Europa

IMP_FINANC_LOCAL

Importe financiado por la Administración local

IMP_FINANC_OTROS

Importe financiado por otros distinto a la Administración local, la Administración autonómica, la Administración estatal y Europa.

LINEA_AGREGADA_C

Línea de subvención a la que se imputa la misma en castellano

LINEA_AGREGADA_V

Línea de subvención a la que se imputa la misma en valenciano

NOMBRE

Nombre del beneficiario

PAGADO

Cantidad que ha sido entregada a la persona beneficiaria

PARTIDO_POLITICO

Si el beneficiario es un partido político (N: NO, S: SI)

REINTEGROS

Cantidad que la persona beneficiaria tiene obligación de reintegrar al órgano concedente

TITULO_EXTRACTO_C

Título del extracto de la resolución en la que se convocan las subvenciones en castellano

TITULO_EXTRACTO_V

Título del extracto de la resolución en la que se convocan las subvenciones en valenciano

URL_BASE_C

URL de la base reguladora de la subvención en castellano

URL_BASE_V

URL de la base reguladora de la subvención en valenciano

URL_PUBLI

URL del extracto de la resolución por el que se establece la convocatoria

Datos y recursos

Información adicional

Campo Valor
Origen de datos Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Fuente https://hisenda.gva.es/es
Frecuencia de actualización Semanal
Geolocalización No
Visitas en los últimos 14 días 8
Visitas totales 115
Creado 27 Abril, 2023, 10:42 (CEST)
Última actualización 15 Julio, 2024, 12:32 (CEST)
Fecha de fin de datos diciembre 2020