Recurs

Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/a8dd4c21-1540-4a40-9b0f-3309201173a9/resource/11b6f678-ab97-47ca-acf3-66a71c5cd16e/download/contaminacion-atmosferica-y-ozono-promedios-por-horas_200205.csv

Contaminació atmosfèrica i ozó mitjanes per hores 2002-05

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
COD_ESTACION numeric

Codi de l'estació / Código de la estación

NOM_ESTACION text

Nom de l'estació / Nombre de la estación

FECHA timestamp

Data dels mesuraments / Fecha de las mediciones

HORA numeric

Hora en la qual es realitzen les mesuraments / Hora en la que se realizan las mediciones

SO2 text

Mesurament corresponent al diòxid de sofre / Medición correspondiente al dióxido de azufre

CO text

Mesurament corresponent al monòxid de carboni / Medición correspondiente al monóxido de carbono

NO text

Mesurament corresponent al monòxid de nitrogen / Medición correspondiente al monóxido de nitrógeno

NO2 text

Mesurament corresponent al diòxid de nitrogen / Medición correspondiente al dióxido de nitrógeno

NOx text

Mesurament corresponent als òxids de nitrogen totals / Medición correspondiente a los óxidos de nitrógeno totales

O3 text

Mesurament corresponent a l'ozó / Medición correspondiente al ozono

PM10 text

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 10 µm) / Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 10 µm)

PM2.5 text

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 2,5 µm) / Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 2,5 µm)

PM1 text

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió (< 1µm) / Medición correspondiente a las partículas en suspensión (< 1µm)

NH3 text

Mesurament corresponent a l'amoníac / Medición correspondiente al amoníaco

C6H6 text

Mesurament corresponent al benzé / Medición correspondiente al benceno

C7H8 text

Mesurament corresponent al tolueno / Medición correspondiente al tolueno

C8H10 text

Mesurament corresponent al xilé / Medición correspondiente al xileno

Direc. text

Mesurament corresponent a la direcció del vent / Medición correspondiente a la dirección del viento

H.Rel. text

Mesurament corresponent a la humitat relativa / Medición correspondiente a la humedad relativa

Precip. text

Mesurament corresponent a la precipitació / Medición correspondiente a la precipitación

Pres. text

Mesurament corresponent a la pressió baromètrica / Medición correspondiente a la presión barométrica

R.Sol. text

Mesurament corresponent a la radiació solar / Medición correspondiente a la radiación solar

Ruido text

Mesurament corresponent al nivell sonor equivalent / Medición correspondiente al nivel sonoro equivalente

Temp. text

Mesurament corresponent a la temperatura mitjana / Medición correspondiente a la temperatura media

UV-B text

Mesurament de radiació ultraviolada b entre 315 - 280 nm de longitud d'ona que és la que pot generar problemes per l'exposició al sol / Medición de radiación ultravioleta b entre 315 - 280 nm de longitud de onda que es la que puede generar problemas por la exposición al sol

Veloc. text

Mesurament corresponent a la velocitat del vent / Medición correspondiente a la velocidad del viento

Veloc.max. text

Mesurament corresponent a la velocitat màxima del vent / Medición correspondiente a la velocidad máxima del viento

As text

Mesurament corresponent a l'arsènic / Medición correspondiente al arsénico

BaA text

Mesurament corresponent al benzo(a)antracé / Medición correspondiente al benzo(a)antraceno

BaP text

Mesurament corresponent al benzo(a)piré / Medición correspondiente al benzo(a)pireno

BbFA text

Mesurament corresponent al benzo(b)fluoranteno / Medición correspondiente al benzo(b)fluoranteno

BjFA text

Mesurament corresponent al benzo(j)fluoranteno / Medición correspondiente al benzo(j)fluoranteno

BkFA text

Mesurament corresponent al benzo(k)fluoranteno / Medición correspondiente al benzo(k)fluoranteno

Cd text

Mesurament corresponent al cadmi / Medición correspondiente al cadmio

CH4 text

Mesurament corresponent al metà / Medición correspondiente al metano

DahA text

Mesurament corresponent al dibenzo(a,h)antracé / Medición correspondiente al dibenzo(a,h)antraceno

FA text

Mesurament corresponent al fluoranteno / Medición correspondiente al fluoranteno

HCT text

Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos totals / Medición correspondiente a los hidrocarburos gaseosos totales

HMN text

Mesurament corresponent a hidrocarburs no metànics / Medición correspondiente a hidrocarburos no metánicos

HNM text

Mesurament corresponent als hidrocarburs gasosos no metànics / Medición correspondiente a los hidrocarburos gaseosos no metánicos

H2S text

Mesurament corresponent al sulfur d'hidrogen / Medición correspondiente al sulfuro de hidrógeno

IcdP text

Mesurament corresponent al indeno(1,2,3-c,d)piré / Medición correspondiente al indeno(1,2,3-c,d)pireno

Ni text

Mesurament corresponent al níquel / Medición correspondiente al níquel

Pb text

Mesurament corresponent al plom / Medición correspondiente al plomo

PST text

Mesurament corresponent a les partícules en suspensió totals / Medición correspondiente a las partículas en suspensión totales

Informació addicional

Camp Valor
Creat 15 Desembre 2020
Última actualització 15 Desembre 2020
Descargas recientes 1
Descargas totales 1
Format CSV
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 18 Juliol 2024