Recurs

Contractes inscrits en el Registre Oficial de ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/63e323a0-6ce6-4d3e-868c-173519b29e31/resource/a8b3aae7-ecb9-4508-80a6-c764805958a0/download/contratos-inscritos-en-el-registro-oficial-de-contratos-de-la-generalitat-valenciana_2023.csv

Contractes inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana 2023

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
EJERCICIO numeric

Exercici pressupostari / Ejercicio presupuestario

NUMERO_DE_REGISTRO numeric

Número de registre adjudicat al contracte / Número de registro adjudicado al contrato

EXPEDIENTE text

Número d'expedient del contracte / Número de expediente del contrato

CLASE_DE_CONTRATO text

Classe de contracte: no menor, menor (sense incloure els menors de 5.000€) i menor de 5.000 € / Clase de contrato: no menor, menor (sin incluir los menores de 5.000€) y menor de 5.000€

NUMERO_DE_LOTES numeric

Nombre de lots en els quals es divideix el contracte / Número de lotes en los que se divide el contrato

NUMERO_DE_UNIDADES numeric

Nombre d’unitats / Número de unidades

CONSELLERIA_ENT_ADJUD text

Conselleria o Entitat adjudicadora del contracte / Conselleria o Entidad adjudicadora del contrato

UNIDAD text

Unitat Administrativa adjudicadora del contracte / Unidad Administrativa adjudicadora del contrato

OBJETO text

Objecte del contracte / Objeto del contrato

LUGAR_EJECUCION text

Lloc d'execució del contracte / Lugar de ejecución del contrato

TIPO text

Tipus de contracte / Tipo de contrato

TIPO_TRAMITACION text

Tipus de tramitació del contracte: ordinari, urgent o emergència / Tipo de tramitación del contrato: ordinario, urgente o emergencia

INC_CLAU_RESPONS text

Inclusió de clàusules de responsabilitat social: si o no / Inclusión de cláusulas de responsabilidad social: si o no

CONTRATO_RESERVADO text

Contracte reservat a Centres Especials d'Ocupació i empreses d'inserció / Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción

ACUERDO_CONTRATO_MARCO text

S'indicarà si és un Contracte basat en un Acord marc o no / Se indicará si es un Contrato basado en un Acuerdo Marco o no

PLAZO_DE_EJECUCION numeric

Termini d'execució del contracte / Plazo de ejecución del contrato

UNIDADES_PLAZO_EJECUCION text

Indica si es tracta de dies, mesos o anys / Indica si se trata de días, meses o años

PLAZO_MAX_CONTRATO numeric

Termini màxim del contracte incloses les pròrrogues / Plazo máximo del contrato incluidas las prórrogas

UNIDADES_PLAZO_MAX text

Indica si es tracta de dies, mesos o anys / Indica si se trata de días, meses o años

NUM_ANUALIDADES_PREV numeric

Nombre d'anualitats previstes del contracte / Número de anualidades previstas del contrato

FECHA_PREV_FINALIZACION timestamp

Data prevista per a la finalització del contracte / Fecha prevista para la finalización del contrato

FECHA_PREV_SIN_GARANTIA timestamp

Data prevista per a la finalització del contracte sense període de garantia / Fecha prevista para la finalización del contrato sin periodo de garantía

VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA text

Valor estimat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Valor estimado del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

IMPORTE_LICIT_SIN_IVA text

Import de la licitació del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importe de la licitación del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

IMPORTE_LICIT_IVA text

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de la licitació del contracte / Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido de la licitación del contrato

IMPORTE_TOTAL_LICIT text

Import total de la licitació del contracte / Importe total de la licitación del contrato

SISTEMA_DE_PRECIOS text

Sistema de preus emprat en el contracte / Sistema de precios empleado en el contrato

REVISION_DE_PRECIOS text

Aplicació de revisió de preus al contracte / Aplicación de revisión de precios al contrato

FORMULAS_REV_DE_PRECIOS text

Fórmules de revisió de preus aplicades al contracte / Fórmulas de revisión de precios aplicadas al contrato

FINAN_CON_FONDOS_EUROPEOS text

S'indica si el contracte està o no finançat amb fons europeus / Se indica si el contrato está o no financiado con fondos europeos

FONDO_EUROPEO text

Tipus de fons europeu aplicat / Tipo de fondo europeo aplicado

FECHA_PUBL_LICIT_DOCV text

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana / Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

FECHA_PUBL_LICIT_BOE text

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat / Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Boletín Oficial del Estado

FECHA_PUBL_LICIT_DOUE timestamp

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea / Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea

FECHA_PUBL_LICIT_PERFIL timestamp

Data en la qual s'ha publicat la licitació en el Perfil del Contractant / Fecha en la que se ha publicado la licitación en el Perfil del Contratante

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_DOCV text

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana / Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_BOE timestamp

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat / Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Boletín Oficial del Estado

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_DOUE timestamp

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea / Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea

FECHA_PUBL_ADJ_FORM_PERFIL timestamp

Data de publicació de l'adjudicació/ formalització en el perfil del contractant / Fecha de publicación adjudicación/formalización en el perfil del contratante

PROCEDIMIENTO text

Procediment d'adjudicació del contracte / Procedimiento de adjudicación del contrato

EXP_ACUERDO_MARCO_O_SDA text

S'informa l'expedient del contracte pare quan es tracta d'un contracte basat en acord marc o basat en un sistema dinàmic d'adquisició / Se informa el expediente del contrato padre cuando se trata de un contrato basado en acuerdo marco o basado en un sistema dinámico de adquisición

FORMA_DE_ADJUDICACION text

Mitjà utilitzat per a l'adjudicació del contracte / Medio utilizado para la adjudicación del contrato

NUM_EMPRESAS_INVITADAS numeric

Nombre d'empreses convidades per a la licitació del contracte / Número de empresas invitadas para la licitación del contrato

NUM_LICITADORES numeric

Nombre de licitadors del contracte / Número de licitadores del contrato

NACIONALIDAD_ADJUDICATARIO text

Nacionalitat de l'adjudicatari del contracte / Nacionalidad del adjudicatario del contrato

FECHA_ADJUDICACION timestamp

Data en la qual s'ha adjudicat el contracte / Fecha en la que se ha adjudicado el contrato

FECHA_FORMALIZACION timestamp

Data en la qual s'ha formalitzat el contracte / Fecha en la que se ha formalizado el contrato

CIF_NIF_ENMASCARADO text

Codi d'Identificació Fiscal o Número d'Identificació Fiscal de l'adjudicatari / Código de Identificación Fiscal o Número de Identificación Fiscal del adjudicatario

NOMBRE_O_RAZON_SOCIAL text

Nom o raó social de l'adjudicatari / Nombre o razón social del adjudicatario

UTE text

Unió Temporal d'Empreses / Unión Temporal de Empresas

PYME text

S'indica si l'adjudicatari és o no una PIME (Petita i mitjana empresa) / Se indica si el adjudicatario es o no una PYME (Pequeña y Mediana Empresa)

IMP_ADJUD_SIN_IVA text

Import adjudicat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importe adjudicado del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

IMP_ADJUD_IVA text

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'import adjudicat. / Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido del importe adjudicado.

IMP_TOTAL_ADJUD text

Import total adjudicat del contracte / Importe total adjudicado del contrato

IMP_DEFINITIVO_CONTRATO text

Import definitiu del contracte / Importe definitivo del contrato

CONCEPTO text

Concepte del lot / Concepto del lote

CODIGO_CPV text

Codi assignat al contracte segons el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública) / Código asignado al contrato según el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública)

CPV text

Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública) / Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública)

IMP_UNITARIOS_SIN_IVA text

Imports unitaris del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importes unitarios del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

IMPORTE_LOTE_SIN_IVA text

Import del lot del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importe del lote del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

IMPORTE_LOTE_IVA text

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit del lot del contracte / Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido del lote del contrato

IMPORTE_TOTAL_LOTE text

Import total del lot del contracte / Importe total del lote del contrato

IMPORTE_DEFINITIVO_LOTE text

Import definitiu del lot del contracte / Importe definitivo del lote del contrato

TIENE_INCIDENCIAS_IDE text

Incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari / Incidencia de variación de datos identificativos del adjudicatario

FECHA_DE_INCIDENCIA_IDE text

Data de la incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari / Fecha de la incidencia de variación de datos identificativos del adjudicatario

TIENE_INCIDENCIAS_MPI text

Incidència de modificació de terminis o imports / Incidencia de modificación de plazos o importes

FECHA_DE_INCIDENCIA_MPI timestamp

Data de la incidència de modificació de terminis o imports / Fecha de la incidencia de modificación de plazos o importes

TIPO_DE_CONCLUSION text

Tipus de conclusió del contracte / Tipo de conclusión del contrato

FECHA_DE_CONCLUSION timestamp

Data en la qual finalitza el contracte / Fecha en la que finaliza el contrato

IMP_TOTAL_FINAL_CONTRATO text

Import total final del contracte / Importe total final del contrato

CAUSA_DE_RESOLUCION text

Causa de resolució del contracte / Causa de resolución del contrato

URL_LICITACION text

URL publicació licitació en PLACSP / URL publicación licitación en PLACSP

Informació addicional

Camp Valor
Creat 9 Maig 2024
Última actualització 11 Juny 2024
Descargas recientes 1
Descargas totales 1
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 19 Juliol 2024