Recurs

Contractes inscrits en el Registre Oficial de ...

URL: https://dadesobertes.gva.es/dataset/0172f428-dfc5-43d7-b884-2ac48a139f07/resource/3ec3d8dc-11af-471a-b86f-1086bfb6e5a2/download/contratos-inscritos-en-el-registro-oficial-de-contratos-de-la-generalitat-valenciana_2014-.csv

Contractes inscrits en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana 2014

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu ací per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
Ejercicio numeric

Exercici pressupostari / Ejercicio presupuestario

Número de registro numeric

Número de registre adjudicat al contracte / Número de registro adjudicado al contrato

Expediente text

Número d'expedient del contracte / Número de expediente del contrato

Clase de contrato text

Classe de contracte: menor o no menor / Clase de contrato: menor o no menor

Número de lotes numeric

Nombre de lots en els quals es divideix el contracte / Número de lotes en los que se divide el contrato

Número de unidades numeric

Nombre d’unitats / Número de unidades

Conselleria/Ent. adjud. text

Conselleria o Entitat adjudicadora del contracte / Conselleria o Entidad adjudicadora del contrato

Unidad text

Unitat Administrativa adjudicadora del contracte / Unidad Administrativa adjudicadora del contrato

Objeto text

Objecte del contracte / Objeto del contrato

Lugar ejecución text

Lloc d'execució del contracte / Lugar de ejecución del contrato

Tipo text

Tipus de contracte / Tipo de contrato

Tipo tramitación text

Tipus de tramitació del contracte: ordinari, urgent o emergència / Tipo de tramitación del contrato: ordinario, urgente o emergencia

Incl. clau. respons. text

Inclusió de clàusules de responsabilitat social: si o no / Inclusión de cláusulas de responsabilidad social: si o no

Contrato reservado text

Contracte reservat a Centres Especials d'Ocupació i empreses d'inserció / Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción

Acuerdo/Contrato marco text

S'indicarà si és un Contracte basat en un Acord marc o no / Se indicará si es un Contrato basado en un Acuerdo Marco o no

Plazo de ejecución numeric

Termini d'execució del contracte / Plazo de ejecución del contrato

Unidades plazo ejecución text

Indica si es tracta de dies, mesos o anys / Indica si se trata de días, meses o años

Plazo max. contrato numeric

Termini màxim del contracte incloses les pròrrogues / Plazo máximo del contrato incluidas las prórrogas

Unidades plazo max. text

Indica si es tracta de dies, mesos o anys / Indica si se trata de días, meses o años

Num. anualidades prev. numeric

Nombre d'anualitats previstes del contracte / Número de anualidades previstas del contrato

Fecha prev. finalización timestamp

Data prevista per a la finalització del contracte / Fecha prevista para la finalización del contrato

Fecha prev. sin garantía text

Data prevista per a la finalització del contracte sense període de garantia / Fecha prevista para la finalización del contrato sin periodo de garantía

Valor estimado sin IVA text

Valor estimat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Valor estimado del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

Importe licit. sin IVA numeric

Import de la licitació del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importe de la licitación del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

Importe licit. IVA numeric

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de la licitació del contracte / Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido de la licitación del contrato

Importe total licit. numeric

Import total de la licitació del contracte / Importe total de la licitación del contrato

Sistema de precios text

Sistema de preus emprat en el contracte / Sistema de precios empleado en el contrato

Revisión de precios text

Aplicació de revisió de preus al contracte / Aplicación de revisión de precios al contrato

Fórmulas rev. de precios text

Fórmules de revisió de preus aplicades al contracte / Fórmulas de revisión de precios aplicadas al contrato

Finan. con fondos europeos text

S'indica si el contracte està o no finançat amb fons europeus / Se indica si el contrato está o no financiado con fondos europeos

Fondo europeo text

Tipus de fons europeu aplicat / Tipo de fondo europeo aplicado

Fecha publ. licit. DOCV timestamp

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana / Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

Fecha publ. licit. BOE timestamp

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat / Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Boletín Oficial del Estado

Fecha publ. licit. DOUE timestamp

Data en la qual s'ha publicat la licitació del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea / Fecha en la que se ha publicado la licitación del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea

Fecha publ. licit. PERFIL timestamp

Data de publicació de la licitació en el perfil del contratant / Fecha en la que se ha publicado la licitación en el Perfil del Contratante

Fecha publ. adj/form DOCV timestamp

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana / Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

Fecha publ. adj/form BOE timestamp

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Butlletí Oficial de l'Estat / Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Boletín Oficial del Estado

Fecha publ. adj/form DOUE timestamp

Data en la qual s'ha publicat l'adjudicació o formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea / Fecha en la que se ha publicado la adjudicación o formalización del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea

Fecha publ. adj/form PERFIL timestamp

Data de publicació de l'adjudicació/ formalització en el perfil del contratant / Fecha de publicación adjudicación/formalización en el perfil del contratante

Procedimiento text

Procediment d'adjudicació del contracte / Procedimiento de adjudicación del contrato

Exp. acuerdo marco o SDA text

S'informa l'expedient del contracte pare quan es tracta d'un contracte basat en acord marc o basat en un sistema dinàmic d'adquisició / Se informa el expediente del contrato padre cuando se trata de un contrato basado en acuerdo marco o basado en un sistema dinámico de adquisición

Forma de adjudicación text

Mitjà utilitzat per a l'adjudicació del contracte / Medio utilizado para la adjudicación del contrato

Num. empresas invitadas numeric

Nombre d'empreses convidades per a la licitació del contracte / Número de empresas invitadas para la licitación del contrato

Num. licitadores numeric

Nombre de licitadors del contracte / Número de licitadores del contrato

Nacionalidad adjudicatario text

Nacionalitat de l'adjudicatari del contracte / Nacionalidad del adjudicatario del contrato

Fecha adjudicación timestamp

Data en la qual s'ha adjudicat el contracte / Fecha en la que se ha adjudicado el contrato

Fecha formalización timestamp

Data en la qual s'ha formalitzat el contracte / Fecha en la que se ha formalizado el contrato

CIF/NIF (enmascarado) text

Codi d'Identificació Fiscal o Número d'Identificació Fiscal de l'adjudicatari / Código de Identificación Fiscal o Número de Identificación Fiscal del adjudicatario

Nombre (o razón social) text

Nom o raó social de l'adjudicatari / Nombre o razón social del adjudicatario

UTE text

Unió Temporal d'Empreses / Unión Temporal de Empresas

PYME text

S'indica si l'adjudicatari és o no una PIME (Petita i mitjana empresa) / Se indica si el adjudicatario es o no una PYME (Pequeña y Mediana Empresa)

Imp. adjud. sin IVA numeric

Import adjudicat del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importe adjudicado del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

Imp. adjud. IVA numeric

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit de l'import adjudicat. / Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido del importe adjudicado.

Imp. total adjud. numeric

Import total adjudicat del contracte / Importe total adjudicado del contrato

Imp. definitivo contrato numeric

Import definitiu del contracte / Importe definitivo del contrato

Concepto text

Concepte del lot / Concepto del lote

Código CPV text

Codi assignat al contracte segons el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública) / Código asignado al contrato según el sistema Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública)

CPV text

Common Procurement Vocabulary (Vocabulari Comú de Contractació Pública) / Common Procurement Vocabulary (Vocabulario Común de Contratación Pública)

Imp. unitarios sin IVA numeric

Imports unitaris del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importes unitarios del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

Importe lote sin IVA numeric

Import del lot del contracte sense l'Impost sobre el Valor Afegit / Importe del lote del contrato sin el Impuesto sobre el Valor Añadido

Importe lote IVA numeric

Import de l'Impost sobre el Valor Afegit del lot del contracte / Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido del lote del contrato

Importe total lote numeric

Import total del lot del contracte / Importe total del lote del contrato

Importe definitivo lote numeric

Import definitiu del lot del contracte / Importe definitivo del lote del contrato

Tiene incidencias (IDE) text

Incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari / Incidencia de variación de datos identificativos del adjudicatario

Fecha de incidencia IDE timestamp

Data de la incidència de variació de dades identificatives de l'adjudicatari / Fecha de la incidencia de variación de datos identificativos del adjudicatario

Tiene incidencias (MPI) text

Incidència de modificació de terminis o imports / Incidencia de modificación de plazos o importes

Fecha de incidencia MPI timestamp

Data de la incidència de modificació de terminis o imports / Fecha de la incidencia de modificación de plazos o importes

Tipo de conclusión text

Tipus de conclusió del contracte / Tipo de conclusión del contrato

Fecha de conclusión timestamp

Data en la qual finalitza el contracte / Fecha en la que finaliza el contrato

Imp. total final contrato numeric

Import total final del contracte / Importe total final del contrato

Causa de resolución text

Causa de resolució del contracte / Causa de resolución del contrato

Informació addicional

Camp Valor
Creat 2 Juny 2023
Última actualització 13 Juny 2023
Descargas recientes 1
Descargas totales 1
Format text/csv
Llicència Creative Commons Attribution
Grau d'obertura

Motiu: el recurs té el format CSV, és per això que rep 3 punts
Comprovat: 27 Setembre 2023